Regulamin

 1.      Informacje Ogólne
 2.      Definicje
 3.      Techniczne warunki korzystania z platformy
 4.      Rejestracja – uwagi ogólne
 5.      Czym jest platforma i jak dokonywane są transakcje
 6.      Proces weryfikacji Dostawców
 7.      Konto Dostawcy
 8.      Konto Klienta
 9.      Certyfikaty
 10.      Sytuacje wyjątkowe i usunięcie konta przez Operatora platformy
 11.      Dostępność produktów i usług oraz procedura reklamacji
 12.      Opłaty
 13.      Dane osobowe i polityka ochrony prywatności
 14.      Inne postanowienia
 15.      Kontakt do Operatora platformy
 16.      Postanowienia końcowe

I.        Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej Dobry Rynek.
 2. Platforma Dobry Rynek dostępna jest pod adresem internetowym http://www.dobryrynek.pl
 3. Właścicielem i Operatorem platformy Dobry Rynek jest Fundacja Fundusz Współpracy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000112576, posiadająca NIP 526-000-54-68, zwana dalej Operatorem.
 4. Rejestracji na platformie może dokonać podmiot posiadający osobowość prawną, zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Użytkownicy platformy są zobowiązani do akceptacji niniejszego Regulaminu.

II.       Definicje

 1. Dostawca – Użytkownik posiadający zarejestrowane konto Dostawcy, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji Dostawców i otrzymał certyfikat „Zostawiamy dobry ślad”. Dostawcy prezentują na platformie produkty i usługi będące w ich ofercie.
 2. Klient – Użytkownik posiadający zarejestrowane konto Klienta, który dokonuje zakupu produktów i/lub usług będących w ofercie Dostawców Dobrego Rynku.
 3. Transakcja – sprzedaż lub kupno produktów i/lub usług dokonywane bezpośrednio pomiędzy Dostawcami i Klientami zarejestrowanymi na platformie Dobry Rynek.
 4. Dobry Rynek – platforma dostępna pod adresem internetowym http://www.dobryrynek.pl służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Dostawcami a Klientami.
 5. Dobry Ślad – to pojęcie odnoszące się zarówno do Dostawców jak i Klientów platformy. W odniesieniu do Dostawców należy je rozumieć jako połączenie działalności komercyjnej z dobrem wspólnym, w taki sposób, aby pozytywnie oddziaływać na życie ludzi i/lub jakość środowiska lub regularnie podejmować dodatkowe działania, które taki wpływ zapewnią. W odniesieniu do Klientów, dobry ślad należy rozumieć jako praktykę zakupową, uwzględniającą odpowiedzialność za społeczeństwo i/lub środowisko, polegającą na współpracy z Dostawcami Dobrego Rynku i wspieranie ich działalności poprzez nawiązanie relacji handlowych.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

III.      Techniczne warunki korzystania z platformy

 1. W celu korzystania z platformy Dobry Rynek i poprawnego wyświetlania jej zawartości należy posiadać:
  1. urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do sieci Internet
  2. przeglądarkę internetową: Internet Explorer lub Mozilla Firefox lub Chrome lub Opera lub Safari wspierające HTML5
  3. włączoną obsługę JavaScript
  4. włączoną obsługę plików cookies
 2. Operator podejmuje starania, by zapewnić Użytkownikom dostęp do platformy Dobry Rynek 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w działaniu platformy, mających na celu przegląd, naprawę, konserwację i modernizację systemu informatycznego platformy. W miarę możliwości prace będą prowadzone w godzinach nocnych. O planowanych przerwach Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

IV.       Rejestracja – uwagi ogólne

 1. Platforma oferuje dwa rodzaje kont – konto Dostawcy i konto Klienta.
 2. Konta tworzone są przez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line.
 3. W wyniku prawidłowej rejestracji tworzone jest konto przypisane do adresu e-mail (login). Użytkownik uzyskuje dostęp do konta podając adres e-mail i hasło (logowanie).
 4. W wyniku rejestracji następuje zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem platformy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Klient po dokonaniu rejestracji otrzymuje pełen dostęp do swojego konta i możliwość jego edycji.
 6. Dostawca po dokonaniu rejestracji otrzymuje ograniczony dostęp do swojego konta. Pełen dostęp otrzyma, jeśli pozytywnie przejdzie proces weryfikacji dostawców.
 7. Usunięcie konta jest możliwe na wyraźną prośbę Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@dobryrynek.pl
 8. Usunięcie konta Użytkownika oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Operatorem.

V.        Czym jest platforma i jak dokonywane są transakcje

 1. Dobry Rynek to baza adresowa Dostawców, którzy na platformie prezentują produkty i usługi będące w ich ofercie.
 2. Dostawcy Dobrego Rynku to podmioty, które posiadają certyfikat „Zostawiamy Dobry Ślad”.
 3. Dobry Rynek umożliwia Klientom wyszukanie produktów i/lub usług, i nawiązanie kontaktu z ich Dostawcami.
 4. Dobry Rynek nie jest platformą zakupową i nie posiada mechanizmu kupna/sprzedaży produktów i/lub usług.
 5. Złożenie zamówienia i wszelkie ustalenia z nim związane dokonywane są w drodze bezpośredniego kontaktu Klienta z wybranym Dostawcą.
 6. Płatności za produkty i/lub usługi zakupione u Dostawcy zarejestrowanego na platformie dokonuje Klient w formie i terminie uzgodnionym z Dostawcą, poza platformą Dobry Rynek.
 7. Operator platformy nie jest stroną transakcji na żadnym z jej etapów.
 8. Liczba zrealizowanych transakcji lub ich kwoty brutto są podstawą do przyznawania Klientom certyfikatu „Kupując zostawiamy dobry ślad”.
 9. Wszystkie transakcje: rozpoczęte, zrealizowane i anulowane są zapisywane na kontach Dostawców. Na kontach Klientów zapisywane są wyłącznie transakcje zrealizowane.
 10. Za moment rozpoczęcia transakcji uznaje się wysłanie wiadomości do Dostawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na profilu wybranego Dostawcy. Wysłanie wiadomości przez zalogowanego Klienta powoduje, że na koncie wybranego Dostawcy pojawia się informacja o nowej, rozpoczętej transakcji.
 11. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku Dostawca może ją anulować. Aby to zrobić należy zalogować się na konto, wybrać z listy właściwą transakcję i kliknąć przycisk „anuluj”.
 12. Jeśli transakcja dojdzie do skutku obie strony powinny ją potwierdzić. Aby to zrobić, Dostawca loguje się na konto, wybiera właściwą transakcję, wpisuje przedmiot i kwotę brutto transakcji i kliknąć przycisk „potwierdź”. W tym momencie wymagająca potwierdzenia transakcja pojawia się na koncie Klienta. Po potwierdzeniu transakcji przez Klienta zostaje ona zapisana na kontach obu stron jako zrealizowana.
 13. Klient zobowiązany jest do wystawienia punktowej oceny za zrealizowaną transakcję. Może także (ale nie musi) wystawić komentarz.
 14. W wybranych przypadkach Operator platformy ma prawo żądać od Dostawcy i Klienta potwierdzenia kwoty, na jaką zawarli ze sobą transakcję. Potwierdzenie może mieć formę np. kopii faktury, potwierdzenia przelewu bankowego lub inną formę uzgodnioną z Operatorem platformy. W przypadku braku takiego potwierdzenia lub odmowy jego udostępnienia Operator ma prawo usnąć konta Dostawcy i Klienta z platformy.

VI.       Proces weryfikacji Dostawców

 1. Każdy podmiot, który chce założyć konto Dostawcy na platformie musi przejść proces weryfikacji Dostawców i uzyskać certyfikat „Zostawiamy dobry ślad”.
 2. Narzędziem służącym do przeprowadzenia procesu weryfikacji jest ankieta wypełniana online.
 3. Ankieta dostępna jest po zalogowaniu na konto Dostawcy.
 4. Wypełniając ankietę podmiot składa oświadczenie, że udzieli odpowiedzi zgodnych z prawdą i jego najlepszą wiedzą na dzień wypełnienia ankiety.
 5. Pytania w ankiecie zostały podzielone na trzy obszary:
  1. organizacyjny
  2. społeczny
  3. ekologiczny
 6. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w całej ankiecie wynosi 100. W poszczególnych obszarach można zdobyć maksymalnie:
  1. obszar organizacyjny: 21 punkty
  2. obszar społeczny: 45 punkty
  3. obszar ekologiczny: 34 punkty
 7. Suma punktów uzyskanych we wszystkich obszarach składa się na ogólną ocenę dobrego śladu.
 8. Uzyskany wynik przypisywany do jednego z trzech poziomów i wyrażany w procentach:
  1. poziom podstawowy: od 20 do 40 %
  2. poziom zaawansowany: od 41 do 70 %
  3. poziom doskonały: od 71 do 100 %
 9. Warunkiem niezbędnym do pozytywnego przejścia procesu weryfikacji jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  1. uzyskanie co najmniej 20 punktów w całej ankiecie
  2. uzyskanie co najmniej 11 punktów w obszarze organizacyjnym (powyżej 50% punktów w tym obszarze)
  3. uzyskanie co najmniej 2 punktów spośród pytań 1,2 i 5 w obszarze społecznym
  4. uzyskanie co najmniej 5 punktów w obszarze ekologicznym
 10. Podmioty, które nie przeszły procesu weryfikacji nie zostają dopuszczone do grona Dostawców Dobrego Rynku.
 11. W razie negatywnego wyniku weryfikacji (czyli kiedy nie zostaną spełnione warunki opisane w pkt. VI.9.) możliwe jest ponowne przejście procesu weryfikacji (wypełnienie ankiety) po upływie 30 dni od dnia przesłania ankiety do oceny.
 12. Po upływie 24 miesięcy Dostawcy posiadający certyfikat „Zostawiamy dobry ślad” poddawani są powtórnemu procesowi weryfikacji.
 13. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku w procesie powtórnej weryfikacji po 24 miesiącach, konto Dostawcy zostanie zablokowane do czasu spełnienia kryteriów. O odblokowaniu konta decyduje Operator.
 14. Od decyzji Operatora platformy nie przewiduje się odwołań.

VII.      Konto Dostawcy

 1. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w procesie weryfikacji Dostawców, podmiot otrzymuje pełen dostęp do swojego konta.
 2. Dostawca uzupełnia swój profil, ale zanim zostanie on opublikowany na platformie musi zostać zaakceptowany przez operatora platformy.
 3. Po uzyskaniu akceptacji Operatora profil zostaje opublikowany stając się widoczny dla innych Użytkowników platformy i dostępny w mechanizmie wyszukiwania.
 4. Na profilu Dostawcy ogólnodostępne są m.in.: dane adresowe, ogólna ocena dobrego śladu, opis działalności, oferowane produkty i usługi, galeria zdjęć, oceny i komentarze Klientów.
 5. Dostawca może w każdym momencie edytować dane zamieszczone na swoim koncie z wyjątkiem danych organizacji, opisu działalności i oferowanych produktów i usług. Ich zmiana wymaga akceptacji Operatora platformy.

VIII.     Konto Klienta

 1. Konto Klienta na platformie Dobry Rynek mogą zarejestrować następujące podmioty posiadające osobowość prawną:
  1. Podmioty prywatne np. firmy jednoosobowe, spółki
  2. Podmioty publiczne np. urzędy, instytucje, jednostki edukacyjne
  3. Podmioty społeczne np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, stowarzyszenia
 2. Konto Klienta podlega pełnej edycji przez jego Użytkownika.

IX.       Certyfikaty

 1. Podmioty, które chcą prezentować swoją ofertę na platformie Dobry Rynek muszą otrzymać certyfikat „Zostawiamy dobry ślad” w drodze procesu weryfikacji dostawców.
 2. Certyfikat dla Dostawców i prawo do posługiwania się nim są przyznawane na 24 miesiące. By po ich upływie Dostawca mógł pozostać na platformie musi odnowić certyfikat.
 3. Certyfikat dla Dostawców odnawiany jest w drodze powtórnego procesu weryfikacji, odbywającego się w ostatnim miesiącu obowiązywania certyfikatu.
 4. Klienci, mogą otrzymać certyfikat „Kupując zostawiamy dobry ślad” za transakcje zawarte z Dostawcami platformy.
 5. Certyfikat i prawo do posługiwania się nim otrzymują Klienci, którzy dokonają co najmniej 3 transakcji z Dostawcami platformy lub gdy kwota wszystkich transakcji (niezależnie od liczby transakcji) przekroczy 10.000 zł brutto.
 6. Certyfikat i prawo do posługiwania się nim przyznawane są Klientom na 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy certyfikat wygasa. By uzyskać go ponownie Klient musi dokonać kolejnych transakcji z Dostawcami platformy przekraczając próg aktywności zakupowej przewidziany w pkt. 5.

X.        Sytuacje wyjątkowe i usunięcie konta przez Operatora platformy

 1. W sytuacji, w której pomimo pozytywnego przejścia procesu weryfikacji Dostawców, rzetelność podmiotu i jakość jego oferty budzi wątpliwości Operatora platformy może on zdecydować o nie dopuszczeniu danego podmiotu do grona Dostawców Dobrego Rynku.
 2. Operator może zwrócić się do Dostawcy o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości.
 3. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień Operator platformy podejmuje decyzję, czy podmiot zostanie dopuszczony do grona Dostawców Dobrego Rynku.
 4. W przypadku powtarzających się negatywnych komentarzy i niskich ocen otrzymanych przez Dostawcę, Operator platformy może zwrócić się do danego Dostawcy i jego Klientów z prośbą o wyjaśnienie przyczyn negatywnych komentarzy i/lub niskich ocen.
 5. Do czasu uzyskania stosownych wyjaśnień Operator platformy może zablokować konto Dostawcy.
 6. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień Operator platformy podejmie decyzję o odblokowaniu lub usunięciu konta Dostawcy.
 7. Od decyzji Operatora platformy nie przewiduje się odwołań.
 8. Dostawca, którego konto zostało usunięte może dokonać ponownej rejestracji na platformie po upływie 3 miesięcy od daty usunięcia jego konta, po uzyskaniu pozytywnego wyniku w procesie weryfikacji.

XI.       Dostępność produktów i usług oraz procedura reklamacji

 1. Operator platformy nie ponosi odpowiedzialności za terminowość, dostępność i jakość produktów i usług oferowanych przez Dostawców oraz terminy realizacji.
 2. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia dotyczące aspektów technicznych funkcjonowania platformy.
 3. Użytkownik może zgłosić reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: info@dobryrynek.pl lub w formie pisemnej na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, nazwę firmy, adres i dane kontaktowe oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.
 6. Operator wysyła odpowiedź w formie i na adres z jakiego otrzymał reklamację.

XII.      Opłaty

 1. Rejestracja i korzystanie z platformy są bezpłatne.
 2. Operator platformy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat w każdym momencie jej funkcjonowania.
 3. O planowanym wprowadzeniu opłat Użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem z prawem do usunięcia konta z platformy.
 4. Za towary i usługi zakupione od Dostawcy platformy Klient dokonuje płatności w sposób uzgodniony z Dostawcą.
 5. Operator platformy nie ponosi odpowiedzialności za opłaty uzgodnione w sposób określony w pkt 4.

XIII.     Dane osobowe i polityka ochrony prywatności

 1. Wszystkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz innych danych przez Operatora platformy oraz praw Użytkowników w stosunku do ich danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym na stronie www.dobryrynek.pl pod adresem: https://dobryrynek.pl/app/policy.
 2. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z platformy. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na adres info@dobryrynek.pl.

XIV.      Inne postanowienia

 1. Autorskie prawa majątkowe do platformy Dobry Rynek należą w całości do Fundacji Fundusz Współpracy.
 2. Wszelkie materiały zamieszczane przez Użytkowników platformy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Użytkowników i podlegają ustawowej ochronie prawnej.
 3. Zabronione jest kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych dostępnych na platformie Dobry Rynek, układu i kompozycji tych elementów, a także innych elementów, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Fundacji Fundusz Współpracy, bez wyraźnej, pisemnej zgody Fundacji.
 4. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników na platformie treści o charakterze bezprawnym.
 5. W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o zamieszczaniu przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub związanej z nimi działalności Operator uprawniony jest do niezwłocznego zablokowania dostępu do takich treści.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku zablokowania dostępu do takich treści, jeśli niezwłocznie poinformował Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do nich.
 7. Operator nie ma obowiązku niezwłocznego informowania Użytkownika o zablokowaniu dostępu do treści o charakterze bezprawnym jeśli uzyskał urzędowe zawiadomienie.
 8. Fundacja Fundusz Współpracy nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na platformie Dobry Rynek przez jej Użytkowników.

XV.      Kontakt do Operatora platformy

 • Fundacja Fundusz Współpracy
  ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
  tel.: 22 450 97 10
  e-mail: info@dobryrynek.pl

XVI.      Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin platformy Dobry Rynek dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.dobryrynek.pl
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Fundacja Fundusz Współpracy zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy z Fundacją Fundusz Współpracy w terminie 7 dni kalendarzowych.
 4. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Operatora platformy, jednak nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Użytkowników drogą mailową.
 5. Transakcje zawarte przed wejściem w życie zmian w Regulaminie dokonywane będą na dotychczasowych zasadach.
 6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Fundacja Fundusz Współpracy udostępni jednolity tekst Regulaminu na stronie internetowej http://www.dobryrynek.pl/app/regulamin
 7. Wszelkie ewentualne spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne miejscowo ustalone wg siedziby Operatora platformy.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2016 r.