Regulamin

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z platformy Dobry Rynek.
 2. Platforma Dobry Rynek jest dostępna pod adresem dobryrynek.pl.
 3. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Użytkowników i Administratora platformy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. Korzystanie z platformy Dobry Rynek oznacza zgodę i akceptację wszystkich opisanych poniżej warunków. Osoba, która nie zgadza się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, proszona jest o zaprzestanie korzystania z platformy Dobry Rynek

Definicje

 1. Platforma – aplikacja internetowa pod nazwą Dobry Rynek, dostępna pod adresem internetowym http://www.dobryrynek.pl. Platforma i oferowane przez nią funkcjonalności mają na celu:
 2. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju i dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności firm;
 3. Promowanie firm, które łączą działalność komercyjną (usługową, handlową, produkcyjną) z jasno wytyczonym celem społecznym lub zaangażowaniem na rzecz ochrony środowiska;
 4. Udostępnianie przestrzeni (w formie tzw. profili) pozwalającej firmom wymienionym w pkt. b) powyżej na zaprezentowanie swojej oferty oraz idei przyświecającej ich działalności;
 5. Możliwość zarządzania przez Użytkowników profilami ich firm;
 6. Wysyłanie przez Administratora informacji związanych z działaniem platformy oraz innych informacji związanych z ideą, którą platforma promuje.
 7. Administrator – Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą w Polsce, Warszawa, ul. Górnośląska 4a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000112576, NIP 526-000-54-68, REGON 002179760.
 8. Użytkownik – osoba korzystająca z platformy Dobry Rynek.
 9. Firma – podmiot gospodarczy posiadający profil na platformie Dobry Rynek
 10. Oferta – produkty i usługi oferowane przez firmy posiadające profil na platformie Dobry Rynek.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny dla Użytkowników pod adresem http://dobryrynek.pl

Warunki techniczne

 1. Aby korzystać z platformy Dobry Rynek i poprawnie wyświetlać jej zawartość, Użytkownik musi mieć:
 2. Zainstalowany system operacyjny, który umożliwia dostęp do Internetu;
 3. Przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox lub Chrome lub Opera lub Safari obsługujące HTML5;
 4. Włączony JavaScript;
 5. Włączoną obsługę plików cookies.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu Platformy, mających na celu przegląd, naprawę, konserwację i modernizację systemu informatycznego.

Profil firmy

 1. Aby dokonać rejestracji firmy na platformie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając prawdziwe, kompletne i aktualne dane. Nieprzestrzeganie tychże zasad spowoduje naruszenie Regulaminu, co może skutkować zablokowaniem procesu rejestracji.
 2. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: …
 3. Wypełniony formularz sprawdzany jest przez Administratora platformy.
 4. Po zatwierdzeniu formularza przez Administratora Użytkownik ma … godz., na edycje wprowadzonych danych lub ich uzupełnienie oraz dodanie plików graficznych (np. zdjęć oferowanych produktów, głównego zdjęcia profilowego), po czym profil jest publikowany na platformie.
 5. Dostęp do profilu zabezpieczony jest indywidualnym hasłem. W trosce o bezpieczeństwo wprowadzonych danych. Użytkownik nie powinien podawać hasła osobom trzecim.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które naruszają niniejszy Regulamin , obowiązujące prawo, dobro osób trzecich, w tym zwłaszcza innych Użytkowników platformy, wartości powszechnie przestrzegane w życiu społecznym, dobre obyczaje.
 7. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dostępność produktów i usług

 1. Operator platformy nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktów oferowanych przez firmy posiadające profil na platformie i terminy realizacji świadczonych przez nie usług.

Opłaty

 1. Korzystanie z platformy, jak również rejestracja profili firm są bezpłatne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym momencie opłat za dostęp do platformy i korzystanie z jej funkcjonalności.
 3. O planowanym wprowadzeniu opłat Użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem z prawem do usunięcia profilu firmy z platformy.

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do oferowanych funkcjonalności, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników można znaleźć w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym na stronie dobryrynek.pl.
 3. Administrator oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z Platformy.

Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczane przez Użytkowników platformy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Użytkowników i podlegają ustawowej ochronie prawnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe do platformy należą w całości do Fundacji Fundusz Współpracy
 3. Zabronione jest:
 4. publikowanie i/lub publiczne prezentowanie jakichkolwiek materiałów dostępnych na platformie, chyba że podane zostanie ich źródło tj. nazwa platformy i adres pod jakim jest ona dostępna;
 5. sprzedaż, sublicencja i/lub inna forma komercjalizacji dowolnego materiału z Platformy;
 6. korzystanie z platformy w jakikolwiek sposób, który jest lub może być dla niej szkodliwy, a w szczególności wprowadzanie szkodliwych danych np. wirusów, plików szpiegujących, itp.
 7. korzystanie z platformy w jakikolwiek sposób wpływający na dostęp innych Użytkowników do tej platformy;
 8. korzystanie z platformy niezgodnie z obowiązującym prawem, naruszające dobro osób trzecich, w tym zwłaszcza innych Użytkowników platformy;
 9. zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym;
 10. angażowanie się w eksplorację danych, pozyskiwanie danych lub inną podobną działalność;
 11. wykorzystanie platformy do celów reklamowych lub marketingowych, z wyjątkiem działań mających na celu promowanie i rozpowszechnianie wiedzy o platformie.

Inne postanowienia

 1. Administrator platformy nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z nielegalnego dostępu do danych osobowych Użytkowników, prób przejęcia profili itp.
 3. Administrator Platformy, ani żaden z jego pracowników nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na platformie przez jej Użytkowników
 4. Naruszenia praw wynikających z korzystania z Platformy, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność jest oparta na umowie zawartej pomiędzy Administratorem, a operatorami Platformy. Administrator Platformy, włącznie z jego pracownikami, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub specjalne zobowiązania wynikające w jakikolwiek sposób z korzystania z Platformy.
 5. Platforma jest dostarczana w postaci „takiej, jaka jest”, nie deklaruje żadnych zobowiązań ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z jej funkcjonalnością lub zawartymi na niej materiałami..

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie dobryrynek.pl.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Fundacja Fundusz Współpracy zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Użytkownik, który nie akceptuje zmian w Regulaminie, może zaprzestać korzystania z platformy. W tym celu powinien wysłać na adres: info@dobryrynek.pl prośbę o dezaktywację zarejestrowanego profilu.
 4. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym przez operatora platformy, jednak nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Użytkowników drogą mailową.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Fundacja Fundusz Współpracy udostępni jednolity tekst Regulaminu na stronie internetowej …

Kontakt

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@dobryrynek.pl.
 2. Wszelkie ewentualne spory, które wynikną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu będą one rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 czerwca 2021 r.